HỒ HOÀN KIẾM

If you are about to visit Hanoi for a few days, it is very likely that you will reside somewhere near
Hoan Kiem Lake. The lake is considered the center of Hanoi, not only physically but also
symbolically. In fact, the more you spend time learning about the lake, the more special it becomes.
Nếu bạn sắp đi thăm Hà Nội vài ngày, rất có thể bạn sẽ ở đâu đó gần hồ Hoàn Kiếm. Hồ được coi là
trung tâm của Hà Nội, không chỉ về thể chất mà còn là biểu tượng. Trong thực tế, bạn càng dành
nhiều thời gian học tập về hồ, đặc biệt hơn nó sẽ trở thành.
Legends
Huyền thoại
The tale goes that Le Loi King came across a shining metal bar when he visited his friend. It turned
out that his friend caught the bar in one of his attempts for fish. The King asked for the bar, brought it
home and moulded it into a sword. All of a sudden, there was two words printed on the sword
“Thuan Thien” (harmonious with heaven).
Chuyện kể rằng vua Lê Lợi đã đi qua một thanh kim loại sáng khi ông viếng thăm bạn của mình.
Hóa ra là bạn của anh ta đã bắt gặp thanh gỗ trong một trong những nỗ lực của anh ta đối với cá.
Vua hỏi quầy bar, đưa nó về nhà và đúc nó thành một thanh gươm. Đột nhiên, có hai chữ được in
trên thanh kiếm "Thuận Thiên" (hài hòa với trời).
Le Loi then understood that the sword was a gift from heaven. He used it for the battle against the
war with a neighbouring country. At the beginning of 1428, when peace prevailed, on one of his trip
to the Thuy Quan (now Hoan Kiem) Lake, there was a tortoise rising above water and shouting:
“Please return the sword to the Dragon King”. Without hesitation, the King threw the sword to the
lake. The tortoise took the sword and dove down the water. From then on, Thuy Quan became Hoan
Kiem lake.
Lê Lợi sau đó hiểu rằng thanh gươm là một món quà từ trời. Ông đã sử dụng nó cho cuộc chiến
chống lại chiến tranh với một nước láng giềng. Vào đầu năm 1428, khi hòa bình thắng thế, một
trong những chuyến đi thăm Hồ Thuý Quan (nay là Hoàn Kiếm) đã có một con rùa nổi lên trên mặt
nước và la lớn: "Hãy trả lại thanh gươm cho vua Rồng". Không chút do dự, Vua ném thanh gươm
xuống hồ. Con rùa lấy thanh gươm xuống và hạ xuống nước. Từ đó, Thúy Quán trở thành hồ Hoàn
Kiếm.
About the lake
Về hồ
The lake is not only special in her history. The water color of Hoan Kiem Lake is not commonly found
in other lakes elsewhere in the country: greenish, with dark or light shade depending on the
reflection of the sky. The lake is full of tortoise, which is second to none to be found among
Vietnamese lakes. If you are lucky, you will catch sight of these giant animals rising out of water.
And because tortoise is considered a sacred animal in Vietnam’s culture (along with dragon, phoenix
and unicorn), Hoan Kiem Lake then become a holy place that nurtures tortoise.
Hồ này không chỉ đặc biệt trong lịch sử của cô. Màu nước của hồ Hoàn Kiếm thường không được
tìm thấy ở các hồ khác ở nước khác: xanh lá cây, có bóng tối hoặc bóng tối tùy thuộc vào sự phản
chiếu của bầu trời. Hồ chứa đầy rùa, thứ hai không ai tìm thấy trong hồ nước Việt Nam. Nếu bạn
may mắn, bạn sẽ bắt gặp những con vật khổng lồ này đang bay ra khỏi nước. Và vì rùa được xem
là một con vật thiêng liêng trong văn hoá Việt Nam (cùng với con rồng, chim phượng hoàng và kỳ
lân), hồ Hoàn Kiếm trở thành nơi thánh thiện nuôi rùa.
Before and even after Hanoi’s massive expansion in 2009, Hoan Kiem lake is still a pride of all
Hanoians and the center for any distance measurement. Nowadays, it’s still a gathering place yet
new Hanoians may live too far to count their distance to the lake. Still, as you walk by, you will be
able to witness the pace of life in this peculiar city.
Trước và ngay cả sau khi mở rộng Hà Nội năm 2009, Hồ Hoàn Kiếm vẫn là niềm tự hào của tất cả
người dân Hà Nội và trung tâm cho bất kỳ đo đạc nào. Ngày nay, nó vẫn là một nơi tập trung nhưng
người Hà Nội mới có thể sống quá xa để đếm khoảng cách của họ đến hồ. Tuy nhiên, khi bạn bước
đi, bạn sẽ có thể chứng kiến sự tiến bộ của cuộc sống trong thành phố đặc biệt này.
Activities

Hoạt động
If you can wake up early in the morning, at about 5 a.m., you will see lines and lines of oldies and
teenagers doing anything from yoga to tai-chi to aerobics (read Our Blog on early morning exercises
in Hanoi). It looks as if the whole city was up and running for morning exercise. They work out in
group or by themselves, with or without equipment. In the course of one of the high profiled meetings
in Hanoi, an Australian prime minister also joined the early jogging around the lake.
Nếu bạn có thể thức dậy sớm vào khoảng 5 giờ sáng, bạn sẽ thấy đường phố và đường phố của
những đứa trẻ và thanh thiếu niên làm bất cứ điều gì từ yoga đến tai-chi đến thể dục nhịp điệu (đọc
Blog của chúng tôi về bài tập buổi sáng sớm ở Hà Nội). Có vẻ như cả thành phố đã được lên và
chạy cho buổi tập thể dục buổi sáng. Họ làm việc theo nhóm hoặc bởi chính họ, có hoặc không có
thiết bị. Trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, Thủ tướng Australia cũng tham gia vào cuộc chạy bộ
sớm xung quanh hồ.
In the afternoon to the South end you can see a matrix of motorbikes twisting along the lake.
Blending in is a gang of “cyclo” – the famous three-wheeled carriers that take tourists with cameras
handy around. To the North end where the old quarters lies, an influx of colourful clothes and shoes
will dazzle you, together with the smell of trees and coffees.
Vào chiều đến cuối phía nam, bạn có thể nhìn thấy một ma trận xe máy xoắn dọc theo hồ. Trộn
trong là một băng nhóm "xích lô" - những chiếc tàu ba bánh nổi tiếng mang khách du lịch với những
chiếc máy quay tiện dụng. Ở phía bắc nơi có các khu phố cổ, một dòng chảy đầy màu sắc của quần
áo và giày dép sẽ làm bạn phát điên, cùng với mùi của cây cối và cà phê.
When darkness takes over, you can see couples holding hands walking side by side along the lake,
trying to breathe in the breeze of summer night or keep warmth against the winter cold. If you have
time and really want to observe Hanoi’s life, sit down on one of the stone bench, enjoy the view and
have a good talk with some local friends over an ice-cream cone.
Khi màn đêm buông xuống, bạn có thể thấy cặp vợ chồng đang nắm tay đi sát bên bờ hồ, cố gắng
thở vào ban đêm hoặc giữ ấm trước cái lạnh mùa đông. Nếu bạn có thời gian và thực sự muốn
quan sát cuộc sống của Hà Nội, ngồi xuống một trong những băng ghế đá, thưởng thức cảnh và nói
chuyện với một số bạn bè địa phương qua một chiếc nón kem.
How to get there
Làm sao để tới đó
Hoan Kiem Lake is centrally located and minutes walking from Hanoi’s Old Quarter, where most
hotels gather. From Noi Bai Airport, it takes about 40 minutes to get here. If you stay in West Lake
area, just take Yen Phu Road to reach the Old Quarter and head east to Hoan Kiem Lake.
Hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm và chỉ vài phút đi bộ từ khu phố cổ Hà Nội, nơi hầu hết các khách
sạn tụ tập. Từ sân bay Nội Bài, mất khoảng 40 phút để đến đây. Nếu bạn ở khu vực Hồ Tây, hãy đi
theo đường Yên Phụ để đến Khu Phố Cổ và đi về hướng đông để đến hồ Hoàn Kiếm.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét