NHỮNG CÂU THÔNG DỤNG HƯỚNG DẪN VIÊN HAY DÙNG

In front of you is...: phia trước là…….
On your right/left you will see…: Phía bên phải
Up ahead…: phía trước
On your left you will see…: Bên trái bạn sẽ thấy
As we turn the corner here, you will see…: Khi chúng ta rẽ ở góc kia bạn sẽ thấy………
In the distance…: trong khoảng cách…….
If you look up you will notice…: nếu bạn nhìn lên sẽ thấy
Off to the north…: xuống phía bắc
Look to the east…Nhìn sang phía đông
To your west…: Phía tây của bạn
In a few minutes we’ll be passing…: Khoảng vài phút nữa chúng ta sẽ đi qua…….
We are now coming up to…: Chúng ta đi đến……..
As you will see…: Như bạn sẽ thấy……….
You may have noticed…: Bạnn có thể đã chú ý
Take a good look at…: Hãy nhìn kỹ vào……….
I’d like to point out…: Tôi muốn chỉ ra là…………
Keep your eyes open for...:Bạn để ý……………..
Tourist Questions
Is that the…you were talking about?: Đó có phải ………bạn vừa nói đến không?
Are we going to pass the…?: chúng ta đã qua………….
Are we going to see any…?: Chúng ta sẽ nhìn thấy…………
Is it on the right or the left?: Có phải nó nằm bên trái hay bên phải?
I don’t see it. Can you point it out again?: Tôi không thấy. Bạn có thể chỉ ra không?
Did I miss it?: Tôi đã bỏ lỡ rồi phải không?
Will we see it on the way back?: Chúng ta có nhìn thấy trên đường về không?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét