Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet Nam
SRV
2. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
President of the Socialist Republic of Viet Nam
3. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam
ii. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ
1. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Government of the Socialist Republic of Viet Nam
2. Bộ Quốc phòng
Ministry of National Defence
3. Bộ Công an
Ministry of Public Security
4. Bộ Ngoại giao
Ministry of Foreign Affairs
5. Bộ Tư pháp
Ministry of Justice
6. Bộ Tài chính
Ministry of Finance
7.Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs
9. Bộ Giao thông vận tải
Ministry of Transport
10.Bộ Xây dựng
Ministry of Construction
11. Bộ Thông tin và Truyền thông
Ministry of Information and Communications
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ministry of Education and Training
13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ministry of Agriculture and Rural Development
14.Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ministry of Planning and Investment
15. Bộ Nội vụ
Ministry of Home Affairs
16. Bộ Y tế
Ministry of Health
17. Bộ Khoa học và Công nghệ
Ministry of Science and Technology
18. Bộ Văn hóa
Ministry of Culture,

19. Bộ Thể thao
Ministry of Sport
20. Bộ Du lịch
Ministry of Tourism
21. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ministry of Natural Resources and Environment
22. Thanh tra Chính phủ
Government Inspectorate
23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Viet Nam
24. Ủy ban Dân tộc
Committee for Ethnic Affairs
25. Văn phòng Chính phủ
Office of the Government
iii. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ
1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Mausoleum Management
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Viet Nam Social Security
3.Thông tấn xã Việt Nam
Viet Nam News Agency
4. Đài Tiếng nói Việt Nam
Voice of Viet Nam
5. Đài Truyền hình Việt Nam
Viet Nam Television
6. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
7. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viet Nam Academy of Science and Technology
8. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viet Nam Academy of Social Sciences
iv. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
1. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
2. Phó Thủ tướng Thường trực
Permanent Deputy Prime Minister
3. Phó Thủ tướng
Deputy Prime Minister
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Minister of National Defence
6. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao6.
Minister of Public Security
7. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Minister of Foreign Affairs
8. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Minister of Justice
9. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Minister of Finance
10. Bộ trưởng Bộ Công Thương
Minister of Industry and Trade
11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
12. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Minister of Transport
13. Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Minister of Construction
14.Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Minister of Information and Communications
15. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Minister of Education and Training
16. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Minister of Agriculture and Rural Development
18. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoạch và Đầu tư
Minister of Planning and Investment
19. Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Minister of Home Affairs
20. Bộ trưởng Bộ Y tế
Minister of Health
21. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Minister of Science and Technology
22. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Minister of Culture, Sports and Tourism
23. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Minister of Natural Resources and Environment
24. Tổng Thanh tra Chính phủ
Inspector-General
25. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Governor of the State Bank of Viet Nam
26. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
27. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government
5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng
Văn phòng Chủ tịch nước
Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý Chủ tịch nước
Assistant to the President
6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ
Văn phòng Bộ
Ministry Office
Thanh tra Bộ
Ministry Inspectorate
Tổng cục
Directorate
Ủy ban
Committee/Commission
Cục
Department/Authority/Agency
Vụ
Department
Học viện
Academy
Viện
Institute
Trung tâm
Centre
Ban
Board
Phòng
Division
Vụ Tổ chức Cán bộ
Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế
Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế
Department of International Cooperation
7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Thứ trưởng Thường trực
Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng
Deputy Minister
Tổng Cục trưởng
Director General
Phó Tổng Cục trưởng

Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm
Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng
Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban
Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng Bộ
Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng Bộ
Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng
Director General
Phó Cục trưởng
Deputy Director General
Vụ trưởng
Director General
Phó Vụ trưởng
Deputy Director General
Giám đốc Học viện
President of Academy
Phó Giám đốc Học viện
Vice President of Academy
Viện trưởng
Director of Institute
Phó Viện trưởng
Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm
Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm
Deputy Director of Centre
Trưởng phòng
Head of Division
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp
Senior Official
Chuyên viên chính
Principal Official
Chuyên viên
Official
Thanh tra viên cao cấp
Senior Inspector
Thanh tra viên chính
Principal Inspector
Thanh tra viên
Inspector
8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ
Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Science and Technology

Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences
9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)
Văn phòng
Office
Chánh Văn phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Cục
Department
Cục trưởng
Director
Phó Cục trưởng
Deputy Director
Vụ
Department
Vụ trưởng
Director
Phó Vụ trưởng
Deputy Director
Ban
Board
Trưởng Ban
Head
Phó Trưởng Ban
Deputy Head
Chi cục
Branch
Chi cục trưởng
Manager
Chi cục phó
Deputy Manager
Phòng
Division

Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc
Thủ đô Hà Nội
Hà Nội Capital
Thành phố
Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ví dụ: Ho Chi Minh City
Tỉnh:
Ví dụ: Tỉnh Hà Nam
Province
Ví dụ: Ha Nam Province
Quận, Huyện:
Ví dụ: Quận Ba Đình
District
Ví dụ: Ba Dinh District
Xã:
Ví dụ: Xã Quang Trung
Commune
Ví dụ: Quang Trung Commune
Phường:
Ví dụ: Phường Tràng Tiền
Ward
Ví dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum
Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)
People’s Committee
Ví dụ:
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- UBND tỉnh Lạng Sơn
- UBND huyện Đông Anh
- UBND xã Mễ Trì
- UBND phường Tràng Tiền
Ví dụ:
- People’s Committee of Ho Chi Minh City

- People’s Committee of Lang Son Province
- People’s Committee of Dong Anh District
- People’s Committee of Me Tri Commune
- People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng
Office
Sở
Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội
Department
Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban
Board
Phòng (trực thuộc UBND)
Committee Division
Thị xã, Thị trấn:
Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn
Town
Ví dụ: Sam Son Town
11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Ví dụ:
- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
- Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế
- Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh
- Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng
- Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền
- Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở
Director of Department
Phó Giám đốc Sở
Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Chánh Thanh tra
Chief Inspector
Phó Chánh Thanh tra
Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp
Senior Official
Chuyên viên chính
Principal Official
Chuyên viên

Đăng nhận xét

0 Nhận xét