TÀI LIỆU THUYẾT MINH VỀ LÀNG GỐM BÁT TRÀNG BẰNG TIẾNG ANH

Bat Trang Ceramic Village
Làng gốm Bát Tràng
“I wish I could marry you/ I will buy Bat Trang bricks to build our house” are the beautiful folk words honoring Bat Trang ceramic & pottery quality, the pride of northern Vietnam
Bat Trang, a small village in the north of Vietnam, is about 13 kilometers south east of Hanoi center, on the other side of Chuong Duong Bridge.
"Ước gì tôi có thể kết hôn với nàng / tôi sẽ mua gạch Bát Tràng để xây nhà của chúng ta" là những từ ngữ dân gian xinh đẹp tôn vinh chất lượng gốm sứ và gốm Bát Tràng, niềm tự hào của miền Bắc Việt Nam
Bát Tràng, một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 13 km về phía Nam, ở phía bên kia của cầu Chương Dương.
Why is its name popular to most tourists to northern Vietnam? The answer is its ever famous ceramic and pottery products of high quality. If you have known about Vietnam, you may not be surprised that Bat Trang’s vases, bowls, dishes, and many other kinds of ceramic products have been exported worldwide. Should you would like to contemplate workers making ceramic products by hand, just come here! What’s more, you can also try it yourself!
Tại sao tên của nó lại phổ biến đến hầu hết khách du lịch đến miền Bắc Việt Nam? Câu trả lời là những sản phẩm gốm và gốm nổi tiếng của họ có chất lượng cao. Nếu bạn biết về Việt Nam, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy bình, bát, đĩa và nhiều loại sản phẩm gốm khác của Bát Tràng đã được xuất khẩu trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng công nhân làm các sản phẩm gốm bằng tay, chỉ cần đến đây! Hơn nữa, bạn cũng có thể thử nó cho mình!
Bat Trang village is said to be established in 14th or 15th century in several documents. However, according to the villagers, the village perhaps appeared earlier. There are always two stories concerning the village origin.
Làng Bát Tràng được cho là được thành lập vào thế kỷ 14 hoặc 15 trong một số tài liệu. Tuy nhiên, theo các dân làng, làng có lẽ đã xuất hiện trước đó. Luôn luôn có hai câu chuyện liên quan đến nguồn gốc của làng.
One of these tells that under Ly dynasty, in 1100, when the nation was in its independence and initial growth period, there were 3 scholars who came back from their mission trip to China bringing the ceramic craft industry learned there back to Vietnam and taught the people of Bat Trang.
Một trong số đó cho biết dưới triều Lý, vào năm 1100, khi quốc gia này đang trong giai đoạn phát triển độc lập và tăng trưởng ban đầu, có 3 học giả đã trở lại từ chuyến đi công tác sang Trung Quốc đưa ngành thủ công gốm sứ học lại ở Việt Nam và Người Bát Tràng.
In the other story, in the village history dates back to the 10th century, when King Ly Cong Uan relocated the capital in Thang Long. With the establishment and development of the capital, many businessmen, crafters from many areas come to settle down here to work and trade. In Bat Trang, there was a lot of white clay, so that many potters, among who was Nguyen Ninh Trang family, came and built the kilns here.
Trong câu chuyện khác, trong lịch sử làng quê bắt đầu từ thế kỷ thứ 10, khi vua Lý Công Uẩn di dời thủ đô Thăng Long. Với sự hình thành và phát triển của thủ đô, nhiều doanh nhân, doanh nhân từ nhiều khu vực đến định cư ở đây để làm việc và buôn bán. Ở Bát Tràng, có rất nhiều đất sét trắng, vì vậy nhiều thợ gốm, trong số họ Nguyễn Ninh Trang, đến và xây lò nung ở đây.
Accordingly, Bat Trang has gradually changed from a normal ceramic and pottery village into a famous ceramic and pottery centre until now.
Theo đó, Bát Tràng dần dần thay đổi từ một làng gốm sứ bình thường thành một trung tâm gốm sứ nổi tiếng cho đến nay.
As time went by, the village’s products have developed and become well known for the best quality, style and glaze, both inside and outside of the nation. Many of these are now customized for aristocratic families and religious needs. Its popular foreign markets are Japan (under the brand “Kochi (Giao Chi) ware”), the Netherlands, Britain, Portugal, Southeast Asia, etc.
Thời gian trôi qua, sản phẩm của làng đã phát triển và trở nên nổi tiếng với chất lượng tốt nhất, phong cách và men, cả trong và ngoài nước. Nhiều trong số này bây giờ được tùy chỉnh cho các gia đình quý tộc và nhu cầu tôn giáo. Các thị trường nước ngoài nổi tiếng của nó là Nhật Bản (dưới thương hiệu "Kochi (Giao Chỉ)"), Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Đông Nam Á, vv
To produce a complete product, one must follow 3 steps.
Để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh, người ta phải làm theo 3 bước.
The first step is making the product frame. The artists select the suitable clay, treat it and start making a raw product. It must be repaired to get the best appearance.
Bước đầu tiên là làm cho khung sản phẩm. Các nghệ nhân chọn đất sét thích hợp, xử lý nó và bắt đầu làm một sản phẩm thô. Nó phải được sửa chữa để có được sự xuất hiện tốt nhất.
Secondly, they decorate and cover it with glazes. Last but not least, the raw products are baked in 3 days and 3 nights. There are several kinds of kiln, yet the temperature must be at 12000 or 13000.
Thứ hai, họ trang trí và che nó với glazes. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các sản phẩm thô được nướng trong 3 ngày và 3 đêm. Có nhiều loại lò nung, nhưng nhiệt độ phải ở 12000 hoặc 13000.
After baking, products are brought out, classified and repaired in case there are mistakes. And now we have the perfect product.
Sau khi nướng, sản phẩm được đưa ra, phân loại và sửa chữa trong trường hợp có những sai lầm. Và bây giờ chúng tôi có sản phẩm hoàn hảo.
Bat Trang products are divided into 3 kinds based on the purpose of use.
Sản phẩm Bát Tràng được chia thành 3 loại dựa trên mục đích sử dụng.
Utilitarian wares: including plates, bowls, teacups, kettles, wine bottles, flowerpots, vases, jar… What differs is that they are thicker than Chinese ones.
Các đồ dùng tiện dụng: bao gồm đĩa, bát, chén trà, kettles, chai rượu vang, chậu hoa, lọ, bình ... khác biệt gì hơn là các loại của Trung Quốc.
Worshiping wares: comprise lamp stands, candle holders, incense burner, altar boxes, swords… These are valuable for collectors because of inscription of the production years, the names of the producers and the potters.
Đồ thờ cúng: bao gồm chân đèn, nến, nến hương, bàn thờ, kiếm ... Đây là những giá trị cho người thu gom vì ghi năm sản xuất, tên của nhà sản xuất và thợ gốm.
Decorative objects: house models, altars, statues and architectural fixtures.
Vật trang trí: mô hình nhà, bàn thờ, tượng và đồ đạc kiến trúc.
The special trait is the diversified decorations on the products. Thanks to a long–lasting history and development, the village’s works have been accumulated with a lot of different special designs. One more thing that makes them distinguished is the glaze, which is of high quality and a variety of colors, such as blue, brown, white, moss green, in both breaking and melting glazes.
Đặc điểm đặc biệt là đồ trang trí đa dạng trên sản phẩm. Nhờ lịch sử lâu dài và sự phát triển, những tác phẩm của làng đã được tích lũy với rất nhiều kiểu thiết kế đặc biệt khác nhau. Một điều nữa làm cho chúng nổi bật là màu men, có chất lượng cao và nhiều màu sắc khác nhau, chẳng hạn như xanh, nâu, trắng, xanh lá cây, trong cả hai vụ nổ và nóng chảy.
In fact, there have appeared a number of competitors both domestically and internationally who take advantages of high technology. Yet most customers prefer the craft products that contain historical and traditional values. Hence, it is no surprise at all that Bat Trang is still found in busy days and works.
Trong thực tế, đã có một số đối thủ cạnh tranh cả trong nước và quốc tế đã có những lợi thế về công nghệ cao. Tuy nhiên hầu hết khách hàng đều thích các sản phẩm thủ công có chứa các giá trị lịch sử và truyền thống. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Bát Tràng vẫn còn tồn tại trong những ngày bận rộn và công trình.
More importantly, the village is now so popular that absorbs a huge annual number of tourists to visit and buy ceramic goods.
Quan trọng hơn, làng bây giờ đã trở nên phổ biến, thu hút hàng trăm du khách khổng lồ đến thăm và mua hàng gốm.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét