THUYẾT MINH VỀ CHÙA HƯƠNG BẰNG TIẾNG ANH

Perfume Pagoda – “The First Ranking Southern Grotto”
Chùa Hương - "Động Tiên Nam Xếp Hạng Đầu Tiên"
“Perfume Mount is an ever wish/ with mountains, water, and clouds/ People always ask if this is the top-ranking cavern…” Extracted from “Perfume Mount passion” written by Chu Manh Trinh
"Núi thơm là một ước mơ / với những ngọn núi, nước, và những đám mây / Mọi người luôn hỏi xem đây là hang động hàng đầu ..." Trích từ "Nước hoa say đắm" viết bởi Chu Mạnh Trinh
Overall view
Nhìn tổng thể
Around 60 kilometers southwest of Hà Nội, Perfume Pagoda is one among the largest and unique religious sites in Huong Son Commune, My Duc District, old Ha Tay (or enlarged Hanoi), right banks of Day River, northern Việt Nam. It comprises a complex of pagodas and Buddhist shrines built into the limestone cliffs of Perfume Mount (Hương Sơn), scattering alongside the mountain up to the peak. The complex’s center is right inside Huong Tich cavern (or in other words, Inside Pagoda).
Khoảng 60 km v ềphía Tây Nam Hà Nội, chùa Hương là một trong những địa điểm tôn giáo lớn nhất và độc nhất ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ (hoặc Hà Nội mở rộng), bên bờ sông Đáy, miền Bắc Việt Nam. Nó bao gồm một chùa chiền và các đền thờ Phật giáo được xây dựng trong những vách đá vôi của núi Hương (Hương Sơn), nằm rải rác dọc theo đỉnh núi. Trung tâm của khu phức hợp nằm ngay trong hang Hương Tích (hay nói cách khác là Chùa Bên).
Huge numbers of pilgrims flock to the site during Perfume Pagoda festival, which begins in the middle of the first lunar month and lasts until the middle of the third one (or from February till March) in order to pray for happiness and prosperity in the coming year. Also, it is a very popular opportunity for young couples to meet and for numerous budding romances to be formed. On this special occasion, a wide range of traditional cultural activities is incorporated.
Một số lượng lớn khách hành hương đổ xuống địa điểm này trong lễ hội Chùa Hương bắt đầu vào giữa tháng 1 âm lịch và kéo dài đến giữa ngày thứ ba (hoặc từ tháng 2 đến tháng 3) để cầu nguyện cho hạnh phúc và thịnh vượng trong thời gian tới năm. Ngoài ra, đó là một cơ hội rất phổ biến cho các cặp vợ chồng trẻ để đáp ứng và cho rất nhiều tình yêu nảy nở được hình thành. Trong dịp đặc biệt này, một loạt các hoạt động văn hoá truyền thống được kết hợp.
Perfume pagoda is not only a religious site, but a great sight-seeing spot in Vietnam as well.
Chùa Hương không chỉ là một địa điểm tôn giáo, mà còn là một điểm tham quan tuyệt vời ở Việt Nam.
Starting the pilgrimage
Bắt đầu cuộc hành hương
Coming to Huong Pagoda, what should not be left home is a good camera, since you will regret unless you catch all the snapshots of this fascinating nature drawings!
Đến chùa Hương, không thể thiếu một máy ảnh tốt, vì bạn sẽ hối tiếc nếu không chụp được hết tất cả bức ảnh để lưu lại vẻ đẹp tự nhiên hấp dẫn này!
Bến Đục (Pier Duc)
Bến Đục (Pier Đức)
The very first starting point of the pilgrimage is Ben Duc (Pier Duc). Normally, it takes more than 2 hours to go from Hanoi to Ben Duc. During the annual festival months, Ben Duc is packed with thousands of row boats used for shuttling visitors. For many visitors, this one-hour boat ride on the Yen Vi Stream from Pier Duc is actually the highlight of the trip, and inspiration sources of quite a few famous poets.
Điểm xuất phát đầu tiên của cuộc hành hương là Bến Đức (Pier Đức). Thông thường, phải mất hơn 2 giờ để đi từ Hà Nội đến Bến Đức. Trong những ngày lễ hội hàng năm, Bến Đức được đóng gói với hàng ngàn chiếc thuyền buồm dùng để đưa đón du khách. Đối với nhiều du khách, chuyến đi thuyền 1 giờ trên suối Yên Vị từ Pier Đức thực sự là điểm nhấn của chuyến đi, và nguồn cảm hứng của một số nhà thơ nổi tiếng.
Suối Yến (Yen stream)
Suối Yến (suối Yến)
Yen stream flows between two mountains for 3 kilometers. Nevertheless, sitting on the boat, leisurely enjoying the surrounding landscape, you may feel that the stream is endless. Despite a facilitated road from Pier Duc to Perfume mountain, most people choose to use row boats on Yen Vi Stream (or Yen Stream), which is by far a much more romantic and scenic route to Huong Pagoda.
Suối Yến chảy giữa hai dãy núi trong 3 km. Tuy nhiên, ngồi trên thuyền, nhàn nhã thưởng thức cảnh quan xung quanh, bạn có thể cảm thấy rằng dòng suối là vô tận. Mặc dù có một con đường thuận tiện từ Pier Duc đến núi Nước hoa, hầu hết mọi người chọn sử dụng thuyền buồm trên suối Yến Vĩ Yên (hay Suối Yến), là một tuyến đường đẹp và thơ mộng hơn nhiều so với chùa Hương.
While traveling along Yen Stream, tourists pass by stunning landscape of blazing green rice paddles studded with jagged limestone mounts to the base of Huong Mountain. If you are on a boat there, you can easily see on your left the Phoenix Mountain, and Doi Cheo Mountain, which looks like an Indian python (Tran).
Trong khi du lịch dọc theo suối Yến, du khách đi ngang qua cảnh quan tuyệt đẹp của những cây lúa xanh rực rỡ phủ đầy những ngọn núi đá vôi xập xình vào chân núi Hương. Nếu bạn đang ở trên thuyền ở đó, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bên trái ngọn núi Phoenix và ngọn núi Doi Cheo, trông giống như một con trăn Ấn Độ (Trần).
Also on the left are Bung and Voi, the two mountains associated with interesting legends. On your right is Ngu Nhac mountain with the Trinh Temple where visitors stop and burn incense for the God of the Mountain. Before reaching Tro Wharf where the tour begins, the boat also passes by the Deo and Phong Su Mountains, Son Thuy Huu Tinh Cave, Trau Cave, Hoi Bridge, and Dau Valley.
Bên trái là Bung và Voi, hai ngọn núi có liên quan đến các huyền thoại thú vị. Phía bên phải là ngọn núi Ngũ Nhâm với đền Trịnh, nơi du khách dừng lại và đốt hương cho thần núi. Trước khi đi Tro Wharf nơi bắt đầu chuyến đi, thuyền cũng đi qua dãy núi Deo và Phong Su, Động Sơn Thuỷ Hữu Tĩnh, Động Trau, Cầu Hoi và Thung Lũng Đậu.
Chùa Thiên Trù (Thien Tru Pagoda)
Chùa Thiên Trù (chùa Thiên Trù)
Stepping inland, there comes an interesting informal protocol for tourists! The first stop before climbing up to Huong Mount must always be a visit to Den Trinh, which means “registration shrine”. The next point of interest would be a visit to Thien Tru Pagoda (chuà Ngoài – Outer Pagoda), which was built in the 18th century under King Le Thanh Tong dynasty. “Thien Tru” means a heaven kitchen, derived from the imagination of the locals in this region, of which the rock formations in this area look like chefs busily working in the kitchen.
Bước vào bên trong, có một giao thức không chính thức thú vị cho khách du lịch! Điểm dừng chân đầu tiên trước khi leo lên đỉnh núi Hương phải luôn luôn là một chuyến thăm Den Trinh, có nghĩa là "đền thờ đăng ký". Điểm tiếp theo là tham quan chùa Thiên Trù (chùa ngoài - chùa ngoài trời), được xây dựng vào thế kỷ 18 dưới triều vua Lê Thánh Tông. "Thiên Trù" có nghĩa là bếp trời, có nguồn gốc từ trí tưởng tượng của người dân địa phương trong khu vực này, trong đó hình thành đá trong khu vực này giống như những đầu bếp đang bận rộn làm việc trong nhà bếp.
Thien Tru Pagoda is famous for Thuy Tien tower, a granite monolith. On the right is Tien Son grotto, popular for five granite statues and various formations on the walls of the cave. Coming here, pilgrims have chances to admire the pagoda’s beauty and wonderful local landscapes.
Chùa Thiên Trù nổi tiếng với tháp Thủy Tiên, một khối đá granít. Phía bên phải là hang động Tiên Sơn, phổ biến cho năm bức tượng đá granite và nhiều hình dạng khác nhau trên tường hang động. Đến đây, khách hành hương có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa và cảnh quan tuyệt vời của địa phương.
Huong Tich Grotto
Động Hương Tích
After more than one hour along the stream and visiting the initial ancient pagodas from the riverbank, now pilgrims would climb up hundreds of stone steps, and then down 120 stone steps to Huong Tich Grotto, literally meaning “traces of fragrance”. The path to Huong Tich winds its way through magnificently luxuriant landscapes.
Sau hơn một tiếng đồng hồ dọc theo suối và thăm các ngôi chùa cổ đầu tiên từ bờ sông, giờ đây những người hành hương leo lên hàng trăm bậc thang đá, rồi xuống 120 bước bằng đá tới Động Hương Tích, nghĩa đen là "dấu vết của mùi thơm". Con đường dẫn đến Hương Tích đi qua những cảnh quan tuyệt đẹp.
The moss-grown Huong Tich Grotto came to life thanks to the most venerable Van Thuy Thien Tran Dao Vien Quang Chan Nhan, the Chief Monk of Thien Tru Pagoda. In front of the cave lie stone stairs. Stepping down the 120-step stairs, tourists will find the inscription “The first-ranking grotto under the Southern Sky” in Han scripts, which are traces of Lord Tinh Do Vuong Trinh Sam’s calligraphy in the 3rd lunar month of the year of the Tiger (Canh Dan -1770).
Hang động Hương Tích phát triển rực rỡ đã đến với đời sống nhờ sự tôn kính nhất của Vạn Thuy Thiện Trần Đạo Viên Quang Chân Nhân, chư Tổ sư Trúc Trù. Ở phía trước của hang động là những bậc thang đá. Bước xuống cầu thang 120 bậc, khách du lịch sẽ tìm thấy dòng chữ "Động Tiên mã đầu tiên dưới Biển Nam" bằng chữ Hán, là dấu vết của thư pháp Chúa Tinh Đô Vương Trinh Sam vào tháng 3 âm lịch của năm Hổ (Canh Dan -1770).
Getting into the grotto, you will find a purely cool atmosphere in a dim light before figuring out naturally architectural works such as Dun Gao (Rice) rock, gold and silver trees, Girl and Boy Mountains (in the shapes of a girl and a boy), and so forth. Yet, what is noteworthy is the statue of Avalokitesvara carved out of emerald stone on a rocky lotus, constructed in 1793, under the Tay Son dynasty, and a 1.24m bronze bell, molded in the 3rd Thinh Duc Year (1655). The unique carving art together with the extremely magnificent works of Nature makes the Huong Pagoda complex the top-revenue tourism destination among others in Ha Tay, and the foremost destination of Buddhists in particular and tourists in general.
Vào hang động, bạn sẽ tìm thấy bầu không khí trong lành dưới ánh sáng mờ trước khi khám phá những công trình kiến trúc tự nhiên như đá Dun Gao, cây vàng và bạc, dãy núi Girl and Boy (dưới hình dáng của một cô gái và một cậu bé ), và kể từ đó trở đi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bức tượng Avalokitesvara được khắc trên đá hoa ngọc trên một hoa sen đá, được xây dựng vào năm 1793, dưới triều Tây Sơn, và một chiếc chuông bằng đồng 1,24m được đúc vào năm thứ 3 Thịnh Đức (1655). Nghệ thuật chạm khắc độc đáo cùng với các tác phẩm cực kỳ tuyệt vời của Thiên nhiên làm cho ngôi chùa Hương trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trong số những người khác ở Hà Tây và điểm đến hàng đầu của Phật giáo nói riêng và khách du lịch nói chung.
Saying goodbye to Perfume Grotto, now tourists may choose to further go up to the top Mount by climbing up hundreds of stone steps, all worn smooth by passage of countless feet, or take a short rest and complete the pilgrimage.
Nói lời tạm biệt với Động Hương, giờ đây du khách có thể chọn lên núi cao hơn bằng cách leo lên hàng trăm bậc thang bằng đá, tất cả đều được mòn bằng cách đi qua vô số chân, hoặc nghỉ ngơi ngắn và hoàn thành cuộc hành hương.
These days, the Vietnamese believe that Huong Son is Buddha’s Heaven due to its sacredness and 100% natural works of beauty. Quite a few tourists would like to come back this mysterious and sacred mountain annually for religious reasons on the one hand, and on the other hand, for the enchanting natural landscapes.
Những ngày này, người Việt Nam tin rằng Hương Sơn là thiên đường của Đức Phật do sự thiêng liêng của nó và 100% các tác phẩm đẹp tự nhiên. Rất nhiều khách du lịch muốn trở lại ngọn núi huyền bí và thiêng liêng này hàng năm vì những lý do tôn giáo, mặt khác, cho những phong cảnh thiên nhiên đầy quyến rũ.Đăng nhận xét

0 Nhận xét