THUYẾT MINH VỀ CHÙA TRẤN QUỐC BẰNG TIẾNG ANH

Located on a small penisula on the East side of West Lake, Tran Quoc Pagoda is regarded as the most ancient pagoda in Hanoi with its history line of more than 1,500 years. The architecture of this Buddhist center is a subtle combination between the solemn and beautiful landscape on the peaceful and quiet ambiance of West Lake’s surface. Thanks to these historical and architectural values, Tran Quoc Pagoda attracts many tourists to pay a visit, both inside and outside of Vietnam.
Nằm trên một bán đảo nhỏ nằm ở phía Đông của Hồ Tây, chùa Trấn Quốc được coi là ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội với lịch sử hơn 1.500 năm. Kiến trúc của trung tâm Phật giáo này là sự kết hợp tinh tế giữa phong cảnh trang nghiêm và đẹp trên không gian thanh bình và yên tĩnh của bề mặt Hồ Tây. Nhờ những giá trị lịch sử và kiến trúc này, chùa Trấn Quốc thu hút nhiều du khách đến tham quan, cả trong và ngoài nước.
History
Lịch sử
Tran Quoc Pagoda was first erected with the name “Khai Quoc” (Opening a country) during King Ly Nam De Dynasty, between year 544 and 548 on the bark of Red River (approximately within Yen Phu Ward, Tay Ho District now). Till the 15th century, during King Le Thai Tong reign, it was renamed to “An Quoc”, which means a peaceful country.
Chùa Trấn Quốc lần đầu tiên được xây dựng với cái tên "Khai Quốc" (Khai mạc một quốc gia) trong thời vua Lý Nam Đế, giữa năm 544 và năm 548 trên vỏ cây Sông Hồng (gần xóm Yên Phú, huyện Tây Hồ hiện nay). Cho đến thế kỷ 15, trong thời vua Lê Thái Tông, nó được đổi tên thành "An Quốc", có nghĩa là một đất nước hòa bình.
In 1915, due to a serious landslide ingrained into the pagoda’s foundation that made the incumbent government and people to move the whole construction to Kim Ngư Island on the East of West Lake, and this is Tran Quoc Pagoda’s current location that you can witness in this day and age.
Năm 1915, do một trận lở đất nghiêm trọng đã ăn sâu vào nền móng của ngôi chùa khiến chính quyền đương nhiệm và người dân phải di chuyển toàn bộ công trình đến đảo Kim Ngư về phía Đông Hồ Tây và đây là vị trí hiện tại của chùa Trấn Quốc mà bạn có thể chứng kiến trong Ngày và tuổi tác.
The renaming process didn’t stop until it was changed to the name “Tran Quoc Pagoda”, meaning protecting the country, during King Le Huy Tong dynasty (1681-1705). Through each name of the pagoda, we can see a milestone of the country as well as the wishes of its people attached to this holy sanctuary.
Quá trình đổi tên không dừng lại cho đến khi nó được đổi thành "Chùa Trấn Quốc", có nghĩa là bảo vệ đất nước, trong thời vua Lê Huy Tông (1681-1705). Qua từng tên của chùa, chúng ta có thể nhìn thấy cột mốc của đất nước cũng như mong muốn của người dân gắn bó với thánh địa này.
Landscape and architecture
Cảnh quan và kiến trúc
Famous for stunning scenery and sacred sanctuary, Tran Quoc Pagoda used to be a favorite sightseeing place of many kings and lord of Vietnam, especially during festivals, full moon days or Tet. Up until now, the pagoda can still preserve its fame although the landscape has been affected by urbanization.
Chùa Trấn Quốc nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và thánh địa, là nơi thường xuyên tham quan của nhiều vị vua và chúa tể Việt Nam, đặc biệt trong các ngày lễ hội, những ngày trăng tròn hay Tết. Cho đến nay, chùa vẫn có thể giữ được danh tiếng mặc dù cảnh quan đã bị ảnh hưởng bởi đô thị hóa.
Besides the front gate facing the crowded Thanh Nien Road, this 3,000m2 complex is surrounded by sliver tide of West Lake, and is designed according to strict rules of Buddhist architecture with many layers of buildings and three main houses called “Tiền Đường”, a house for burning incense and thượng điện. These rooms are connected with each other to form a Công script.
Bên cạnh cổng mặt tiền đối diện với con đường Thanh Niên đông đúc, khu phức hợp này rộng 3000m2 được bao quanh bởi thủy triều của Hồ Tây và được thiết kế theo quy tắc nghiêm ngặt về kiến trúc Phật giáo với nhiều tầng nhà và ba ngôi nhà chính gọi là "Tiền Đường" Nhà để đốt hương và điện thượng. Các phòng này được kết nối với nhau để tạo thành một kịch bản Công.
The precinct of Tran Quoc Pagoda is highlighted by a high stupa that you may recognize from a far erected in 1998. This stupa is composed of 11 floors with a height of 15m; each floor has a vaulted window holding a statue of Amitabha made from gemstone. On the top stands a nine-storey lotus (Cửu đỉnh liên hoa) and is also gemstone. This stupa is situated symmetrically with the 50-year-old Bodhi tree gifted by former Indian President on the occasion of his visit to Hanoi in 1959. Abbot Thich Thanh Nha of Tran Quoc Pagoda explains the meaning of this correlation: “The lotus represent Buddha while the Bodhi is a symbol of supreme knowledge”.
Khu vực chùa Trấn Quốc được đánh dấu bằng một ngôi tháp cao mà bạn có thể nhận ra từ một năm xây dựng năm 1998. Ngôi tháp này bao gồm 11 tầng với chiều cao 15m; Mỗi tầng có một cửa sổ vòm giữ một bức tượng Amitabha làm bằng đá quý. Trên đỉnh là hoa sen 9 tầng (Cửu đỉnh liên hoa) và cũng là đá quý. Tháp này tọa lạc đối xứng với cây bồ đề 50 năm tuổi của cựu Tổng thống Ấn Độ nhân chuyến thăm Hà Nội năm 1959. Thầy Thích Thanh Nhã của chùa Trấn Quốc giải thích ý nghĩa của sự tương quan này: "Hoa sen tượng trưng cho Đức Phật Trong khi Bồ Đề là một biểu tượng của kiến thức tối cao ".
Not only that, Tran Quoc is also a small museum of priceless antiques dated thousands to hundreds years old like worshiping statues in the front house. These statues are all engraved and polished meticulously by skillful craftsmen, which all bear spectacular features. Among them, the outstanding one is the statue “Thích ca thập niết bàn”, which is evaluated as the most beautiful statue of Vietnam.
Không chỉ vậy, Trần Quốc còn là một bảo tàng nhỏ của các cổ vật vô giá từ hàng ngàn đến hàng trăm năm như thờ phượng tượng ở nhà trước. Những bức tượng này đều được chạm trổ và đánh bóng tỉ mỉ bởi những thợ thủ công lành nghề, tất cả đều mang những đặc điểm ngoạn mục. Trong số đó, bức tranh nổi bật là bức tượng "Thích ca thập niết bàn", được đánh giá là bức tượng đẹp nhất của Việt Nam.
With all the historical and architectural values it possesses, Tran Quoc Pagoda is not only worth visiting as a sacred sanctuary of Buddhism attracting countless Buddhist believers; but also an indispensible destination for cultural explorers to Vietnam.
Với tất cả những giá trị lịch sử và kiến trúc mà chùa Trấn Quốc có giá trị thì không chỉ đáng tham quan như một khu bảo tồn thiêng liêng của đạo Phật thu hút vô số tín đồ Phật giáo; Mà còn là điểm đến không thể thiếu của các nhà thám hiểm văn hoá cho Việt Nam.Đăng nhận xét

0 Nhận xét